KJETIL HUSTOFT

Kjetil Hustoft fra Stavanger har Master of Public Health fra University of Texas fra 1989 og medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen fra 1991, og ble spesialist i psykiatri i 1999. Ph.D i 2022. Han har vært sjefslege i Divisjon psykisk helsevern på SUS, og er nå medisinfaglig rådgiver ved Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger Universitetssjukehus. Han er i tillegg universitetslektor ved Universitetet i Bergen.

Medlem i spesialitetskomiteen i psykiatri 1995-98. Faglig leder Schizophrenidagene Stavanger 2002.

Medlem i Regjeringsutnevnt utvalg «Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten» – Hagen utvalget.  Norges Offentlige Utredninger 2003:1, og medlem i arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet – Bernt-utvalget: Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS-1370), 2009.