Foredragsholdere 2020

Akiah Astral Ottesen Berg,

Psykologspesialist og forsker ved Norsk Senter for Forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hun har en PhD om tema psykoselidelser hos innvandrere og har klinisk spesialisert seg på differensialdiagnostiske utfordringer og behandling ved dissosiative lidelser og psykose etter alvorlig traume.

Asbjørn Dyrendal

Asbjørn Dyrendal er professor i religionsvitenskap ved NTNU. Han er spesialist på nye religiøse bevegelser og konspirasjonskultur. Han sitter i styringsgruppen og formidlingsutvalget til det tverrfaglige COST-prosjektet «Comparative Analysis of Conspiracy Theories» som avsluttes i disse dager med lanseringen av Routledge Handbook of Conspiracy Theories. Blant hans siste utgivelser er Brill Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion (Brill 2019) og Hva er konspirasjonsteorier (Universitetsforlaget 2019).

Andreas Ringen
Spesialist i psykiatri, PhD.
Avdelingsoverlege og forsker ved Avdeling døgnbehandling psykisk helsevern voksne ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.
Prosjektleder Hjertefriskprosjektet og fagleder i arbeidet i HDir med tiltakspakke for somatisk helse og levevaner i pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Anne-Grethe Terjesen

Fagsjef i Pårørendealliansen som er en paraply organisasjon for pårørende uavhengig av diagnose eller alder. Hun har gjennom flere år jobbet men brukermedvirkning og har nå spesielt  fokus på å løfte frem pårørendes stemme på ulike arenaer. Hun har lederutdannelse fra forsvaret, er økonom og vernepleier.

Ulrik Malt

Er emeritusprofessor i psykiatri og psykosomatisk medisin ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og leder av Norsk psykiatrisk forening. Han har vært nestleder av WPAs utvalg for psykofarmakologi og leder av Scandinavian College of Neuropsychopharmacology samt ad hoc rådgiver for EU og WHO om depresjoner. Han er hovedredaktør av Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2018, hvis målgruppe primært er psykiatere og kliniske psykologer.

Berit Skretting Solberg

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, og for tiden stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun har levert inn avhandling med hovedfokus på ADHD og kjønnsforskjeller og disputas er planlagt 7. februar 2020.»

Bernhard Weidle

Overlege, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim.
Han har i mange år vært leder av nevroteamet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, Trondheim og er nå koordinator av OCD-teamet ved samme klinikken.  
Førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern, Midt-Norge .
Forskningsområder: Hovedsakelig OCD, Tourettes syndrom  og autismespekterforstyrrelser hos barn og unge.

Bjørn Kåre Myskja

Professor i etikk og politisk filosofi, IFR, og prodekan for forskning, HF, NTNU.
Forskningsinteresser inkluderer bioetikk, teknologietikk og teoretisk etikk.
Myskja har ledet eller deltatt i en rekke tverrfaglige forskningsprosjekter blant annet innen medisin og bioteknologi.
Han har vært oppnevnt i flere råd og utvalg innen helsefeltet, inkludert Bioteknologirådet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Cecilie Sarheim

Utdannet psykolog i 2010 og har vært spesialist i klinisk nevropsykologi siden 2016. Fra 2013 arbeidet ved alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost ved St.Olavs hospital. Tidligere arbeidet ved habiliteringstjenesten for voksne Sykehuset Levanger,  avdeling for ervervet hjerneskade St.Olav og BUP nevroteam St.Olav.

Simon Eickhoff

Simon Eickhoff is a full professor and chair of the Institute for Systems Neuroscience at the Heinrich-Heine University in Düsseldorf and the director of the Institute of Neuroscience and Medicine (INM-7, Brain and Behavior) at the Forschungszentrum Jülich. He is furthermore a visiting professor at the Chinese Academy of Science Institute of Automation. Workig at the interface between neuroanatomy, data-science and brain medicine, the he aims to obtain a more detailed characterization of the organization of the human brain and its inter-individual variability in order to better understand its changes in advanced age as well as neurological and psychiatric disorders. This goal is pursued by the development and application of novel analysis tools and approaches for large-scale, multi-modal analysis of brain structure, function and connectivity as well as by machine-learning for single subject prediction of cognitive and socio-affective traits and ultimately precision medicine.

Edvard Hauff

Overlege, professor emeritus, dr. med. Edvard Hauff er professor em. i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og arbeider for tiden også som overlegevikar ved Lillehammer DPS. Han har også en deltidspraksis i psykoterapi. Han har i mange år arbeidet med flyktningers og innvandreres psykiske helse, både i forskning og klinikk. Hauff har også i mange år vært engasjert i utviklingen av psykisk helsevern og utdanning av helsepersonell i psykiatri i lav- og mellominntektsland.  

Heidi Frostad Sivertsen,

Spesialist i Obstetrikk og Gynekologi.
Seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen, Nordlandssykehuset-Bodø. Tidligere vært avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken- NLSH-Bodø.
Spesiell interesse for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og har forbedringsutdanning fra Skottland; «Scottish Quality and Safety Fellowship» – hvor man ønsker å styrke kompetanse og fagfellesskap for klinikere og ledere innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Helen Fisher

Dr Helen L. Fisher is a Reader in Developmental Psychopathology based at the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, UK. She has a strong interdisciplinary background in psychology, social psychiatry, epidemiology, genetics, and epigenetics. Dr Fisher spent the first part of her career evaluating Early Intervention Services for young people with psychosis and then focused on the role of childhood maltreatment in the development and course of psychotic disorders. Her current multidisciplinary programme of research focuses on the role of social, psychological, biological, and wider environmental factors in the development, course, and prevention of psychosis and depression in children and adolescents. She jointly leads projects exploring epigenetic signatures of exposure to psychosocial stressors in adolescence; biopsychosocial markers of resilience following exposure to childhood maltreatment; the role of air pollution in the development of adolescent mental health problems; and improving detection of adolescents at high risk for depression across 4 continents. Twitter: @HelenLFisher  Webpage: https://www.kcl.ac.uk/people/helen-fisher

Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs

Utdanning: 1983: Psykologi grunnfag 1990: Medisinisk embetseksamen 2005: Spesialist i psykiatri 2006: “Nordic AAI Institute” (Adult Attachment Interview), Göteborg 2007: Reliabilitets test for koding av AAI i hht Mary Main og Erik Hesse 2016: PhD, medisinsk fakultet, UiO

Stillinger: 1990 – 1992: Turnustjenste ved Hamar Sykehus og i Sunndal Kommune 1992 – 1999: ass.lege ved Modum Bad 2000 – 2001: ass.lege ved Solli Nervesanatorium 2001 – 2003: ass.lege ved Haukeland Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk 2003 – 2004: ass.lege ved Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg 2005 – 2009: Overlege «Post 2» (50 – 100%), ADHD poliklinikken (10-30%), forskning (20- 50%), Psykiatrisk Fylkesavdeling, PIV, Tønsberg 2009 – dd: Overlege poliklinikk gruppebehandling (50% klinisk, 50% vitenskapelig stilling), Nordre Vestfold DPS, 2009-2011 i PIV-HF, fra 2012 i SIV-HF, fra 01.01.2018 under DPS Vestfold, i permisjon 2019- dd: Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus

Forskningserfaring: 1995-1999: 2 års Behandlingsforskning ved Modum Bad: Prosjektledelse; teoretisk og praktisk planlegging, gjennomføring – screening og rekruttering av pasienter, rekruttering og opplæring av tverrfaglig personal team, gjennomføring av behandlingsprogrammet og datainnsamling – dataanalyse og artikkelskriving.

Ingrid Amalia Havnes

Ingrid Amalia Havnes er spesialist i psykiatri og allmennmedisin med PhD innen rus- og avhengighetsmedisin. Hun har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern, TSB og allmennmedisin og er ansatt som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) ved Oslo Universitetssykehus. Hennes forskningsarbeid omhandler bruk av anabole steroider, helseskader og behandling.

Igor Galynker

Director for Research in the Department of Psychiatry at Mount Sinai Beth Israel. He is also the Founder and Director of the Family Center for Bipolar, as well as the Mount Sinai Suicide Research Laboratory based at Mount Sinai Beth Israel. His current clinical and research focus is on bipolar disorder, suicide prevention, and the role of family in psychiatric illness. Most recently, his work has been devoted to describing a suicide-specific clinical state, a phenotype of the Suicide Crisis Syndrome, and to developing innovative multi-informant methods of risk assessment.

Heidi Hjelmeland

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på mange ulike aspekter ved suicidalitet siden 1992. De siste årene har hun vært særlig opptatt av kontekstens betydning for utvikling og opprettholdelse av suicidalitet, samt i metode- og teoriutvikling i selvmordsforskningen. Hun forsker for tiden også på selve selvmordsforskningen. Som leder for Regionalt ressurssenter for selvmordsforskning og –forebygging i perioden 1997-2003, var hun ansvarlig for implementeringen av den aller første norske Handlingsplan mot selvmord i Midt-Norge.

Ingrid Dieset er psykiater og forsker på Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Hun jobber til daglig som overlege på mottaksposten

Jan Vaage

Utdannet lege ved NTNU i 1984.
Allmennlege i Orkdal fra 1989 .
Psykiatrisk poliklinikk Orkdal 1996 – 1997 .
Spesialist i allmennmedisin 1997 .
Fylkeslege i Sør-Trøndelag fra 2004 .
Master i Public Health fra UC Berkeley 2011.
Fylkeslege i Trøndelag fra 2018

Kari Skulstad Gårdvik

Ansatt i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) ved St. Olavs hospital siden 1997
Overlege og spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri siden 2001
Ulike lederfunksjoner innen BUP-klinikk, bl.a. mangeårig seksjonssjef for BUP Lian (døgnenheter for ungdom og ambulante akuttjenester)
Nå medisinsk faglig rådgiver BUP-klinikk i redusert stilling og samtidig Phd-stipendiat ved NTNU, Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU), med følgende prosjekt-tittel: Developmental pathways of psychiatric and somatic morbidity in a clinical adolescent psychiatric population in Mid-Norway

Kjersti Sandnes

Spesialist i klinisk psykologi og familiepsykologi. Jobber for tiden som universitetslektor , Phd-kandidat ved RKBU Midt Norge, NTNU.

Foto LisbethNilsen

Lars Løvhaug

Lars Løvhaug er fag- og kvalitetsrådgiver i Akuttpsykiatrisk avdeling på OUS, og har sammen med kolleger utarbeidet rapporten Oppsummering av skader, trusler og utagerende atferd 2015-2019. Lars er psykiatrisk sykepleier og har blant mange andre oppgaver ansvar for å jobbe med forebygging av vold, trusler og skader ved avdelingen

Lasse Djerv

Spesialist i psykiatri, og godkjent psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi og i gruppeterapi. Tidligere overlege, psykoterapiveileder og medisinskfaglig rådgiver i Psykisk helse og Rusklinikken, Nordlandssykehuset, og tidligere avtalespesialist i psykiatri Bodø. Lærer ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) fra 2004 -2018. Arbeider nå som Utdanningskoordinerende overlege hos Fagsjef, Nordlandssykehuset, i tillegg til ulik veiledning individuelt og i grupper.
Lang erfaring som medlem av Støttekollegaordningen i Dnlf fra 2001 og leder av støttekollegagruppen i Nordland fra 2002 frem til nå.

Magnhild Singstad Høvik

Magnhild Singstad Høivik har i mange år har jobbet med behandling av et bredt spekter av psykiske vansker hos barn, ungdom og voksne. Hun jobber for tiden som førsteamanuensis ved RBUP, er leder for temagruppen sped- og småbarn. Hun har også en bistilling som overlege/ psykoterapiveileder ved Tiller DPS.
Høivik er opptatt av foreldres psykiske helse i svangerskaps- og barselperioden og de eventuelle konsekvensene dette kan ha for barna, sitter blant annet i styret for Nordic Marcé Society.

Marte Kvello-Alme

Cand.med Bergen des. 2005
2008 – 2012: Nevrologisk avdeling, St Olavs Hospital
2012 – 2014: Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger
Forsker og stipendiat ved NTNU og Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger

Martin Steen Tesli

Martin er utdannet lege i Tromsø i 2003 og spesialist i psykiatri med PhD i psykiatrisk genetikk fra UiO. For tiden arbeider han som seniorforsker på Folkehelseinstituttet og ved NORMENT, Oslo universitetssykehus. Er forsker på komorbiditet mellom psykiske og somatiske lidelser i store registerkoblinger og genotypede kohorter. Debutromanen «Det merkelige tilfellet Leira og doktor Didriksen» har blitt beskrevet som følger: Jeg er utdannet lege i Tromsø i 2003 og spesialist i psykiatri med PhD i psykiatrisk genetikk fra UiO. For tiden arbeider jeg som seniorforsker på Folkehelseinstituttet og ved NORMENT, Oslo universitetssykehus. Jeg forsker på komorbiditet mellom psykiske og somatiske lidelser i store registerkoblinger og genotypede kohorter. En fortelling om to moderne menneskers møte med middelalderen eller kanskje en fortelling om en reise inn i deres egen psyke.To svigerbrødre våkner opp i skogen ved Oslofjorden etter en fuktig kveld med opphetet debatt. Sivilisasjonen slik de kjenner den er forsvunnet. Snart dukker to kuttekledte munker opp og ror dem over til Hovedøya, hvor de avhøres av en tyrannisk abbed med inkvisitoriske spørsmål. Slik begynner Leira og Doktor Didriksens reise gjennom Norge og Europa i tiden før reformasjonen i en psykose eller en faktisk tidsreise, alt introdusert av den pensjonerte psykiateren Elias Eftedal.

Mathilde Decaen

leder for Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI). PKI er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.
Mathilde er utdannet siviløkonom og har en lang arbeidserfaring i organisasjonsarbeid og transtematikk. Hun er nå også sykepleierstudent og veldig engasjert i å fremme transpositivitet.

Marit Sæbø Indredavik

Er lege (Universitetet i Oslo 1976), spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, med doktorgrad ved NTNU (2005). Hun har i en årrekke arbeidet som overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs hospital, og som professor ved NTNU. Interesseområder er langtidsoppfølging av psykisk helse hos barn, unge, voksne, blant annet hos de som er født for tidlig og/eller med lav fødselsvekt. Hun arbeider nå som professor og partnerleder for NTNU i «Research on European Children and Adults born Preterm – RECAP Preterm», finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement 733280).

Menno P. Witter

Menno P. Witter is professor of Neuroscience at the Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for Neural Computation at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, Norway. He received his Ph.D. in 1985 at the VU University in Amsterdam, The Netherlands, where he subsequently started his independent research on the anatomical organization of the hippocampal region. He became full professor in 1996 and served as director of The Institute for Clinical Neuroscience at the VU University Medical School in Amsterdam (1996-2006). He further served as director of the of the Graduate School of Neurosciences Amsterdam (1996-2006).  He joined May-Britt and Edvard Moser as professor at the Kavli Institute for Systems Neuroscience in 2007, continuing a productive collaborative period that started in 2000, leading to the discovery of grid cells in the entorhinal cortex in 2005. He is the initiator and current director of the Norwegian Research School in Neuroscience since 2013.  He is elected member of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, and The Norwegian Academy of Science, member of the European Dana Alliance for the Brain and received the Olav Thon Foundation International Research Award (2016).
He holds visiting positions at the Kavli Neuroscience Discovery Institute John Hopkins, Baltimore USA, the University of Amsterdam, Netherlands, Amsterdam Brain and Cognition Centre, and Visiting professor, Graduate School of Life Sciences and faculty of Medicine, Tohoku University, Sendai, Japan. He is member of the Advisory Board Center for Behavioral Brain Sciences – CBBS Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (2015 -) and the Program committee Memorabel, National Dementia Program, The Netherlands Organisation for Health Research and Development (2016-2021).

Mette Nygård

Spesialist i psykiatri, veileder i psykoterapi. Dr. philos i kirkehistorie TF, UiO 2018.
Mange års erfaring i arbeid med traumatiserte flyktninger, sist ved fhv. Psykososialt senter for flyktninger, UiO

Miriam K. Gustafsson

Spesialist i allmennmedisin og psykiatri og førsteamanuensis. Hun har de siste årene jobbet som overlege ved Poliklinikk for spiseforstyrrelser, Tiller DPS, St Olavs hospital. Hun disputerte i fjor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU på vitamin D, trening og helserelatert livskvalitet hos gravide kvinner. Hun har en bistilling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU og er engasjert i forskningsprosjekt om spiseforstyrrelser.

Niels Christian Hvidt

Professor i Eksistentiel og Åndelig omsorg, Theol.Dr. Niels Christian Hvidt, født 1969, er teolog og humanistisk sundhedsforsker, der siden 2006 har været ansat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet – fra 2006-2014 ved Forskningsenheden for Helbred, Menneske og Samfund, og fra 2014 ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Fra marts 2013 til december 2014 var han tillige 50% Professorved Professur für Spiritual Care ved Ludwig Maxmilian Universitäti München.
Fra August 2012 til Marts 2014 var han Seniorforsker ved Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) i rammen af en Interdisciplinær Forskergruppe (IRG) med kolleger Klaus Baumann og Arndt Büssing (see IRG Rrofile). Med same forskergruppe har han grundlagt The Network for Research in Spirituality and Health (www.nersh.org fra juni ‘13), ligesom han er initiator og leder af det murstensløse Netværk for Forskning i Tro og Helbred. Han deltager i forskellige danske og internationale forskningsprojekter om forholdet mellem tro og helbred.
Niels Christian Hvidt blev i 1997 cand. theol. fra Københavns Universitet, efter samme år at have fået tildelt universitetets guldmedalje for en afhandling med titlen «Profeti og åbenbaring». I 2001 forsvarede han sin doktorgrad ved Gregoriana Universitet i Rom, hvor han underviste fra 2000 til 2004. I 2002 blev han tildelt et forskningslegat fra H. Lundbeck om forholdet mellem tro og helbred. Som led i dette projekt har han været gæsteforsker på Center for Spirituality, Theology and Health ved Duke University,Kræftens Bekæmpelse og Det Teologiske Fakultet ved TheUniversity of Notre Dame.

Ottar Bjerkeset

Ottar Bjerkeset er lege og praktiserende spesialist i psykiatri, og professor i psykisk helsearbeid ved Nord universitet. Bistilling som 1. amanuensis II i Psykiatri ved NTNU. Forsker på psykisk helse i ulike deler av befolkningen, innenfor temaene angst, depresjon, søvn, psykosomatikk, helsetjenester og selvskade/selvmord. Student-/ungdomshelse. Hovedsakelig epidemiologiske observasjonsstudier, bruk av data fra HUNT (https://www.ntnu.no/hunt/om) koblet med lokale og nasjonale registre (eks: diagnose-, trygde-, fødsels- og dødsårsakregistre).

Paola Dazzan

Paola Dazzan is Professor of Neurobiology of Psychosis and has additional responsibility for international partnerships. Her main area of interest is the study of neurobiological risk factors for psychosis in the early illness stages, and in elucidating the relationship between brain, social and biological risk factors for psychosis across the life span, from pregnancy, through adolescence to adulthood.

Rannveig Saksvik Eldholm

Spesialist i geriatri og indremedisin, overlege ved St.Olavs hospital i Trondheim. Førsteamanuensis i geriatri ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU. Forsker på demens og annen kognitiv svikt, særlig knyttet til hjerneslag og annen karsykdom i hjernen.

Pia Løvgren

Har arbeidet i Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling fra janaur 2005 – 1. Nov 2016. Arbeidet i akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, DPS allmenn poliklinikk og døgn, ECT-poliklinikk, ADHD-poliklinikk for voksne,  døgnenhet for langtids rusbehandling, LAR poliklinikk. Arbeidet med rettspsykiatri siden 2010, skrevet flere rettspsykiatriske erklæringer.  Er nå ansatt som overlege og PhD-stipendiat ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

Shahram Shaygani  
Spesialist i psykiatri, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, psykoanalytiker og veileder i psykoterapi. 
jobber som overlege og forsker ved Trasoppklinikken.

Silja Berg Kårstad

Psykologspesialist/PhD.  Jobber som førsteamanuensis på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) ved NTNU og jobber som psykologspesialist på BUP på Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs Hospital. Har jobbet med sped og små barn siden 2004. Har tatt en doktorgrad med data fra studien Tidlig Trygg i Trondheim som omhandler førskolebarn sin forståelse av følelser. Jobber med analyse av samspill mellom omsorgsperson og barn både i klinikk og forskning.

Silje-Håvard Bolstad

Silje-Håvard Bolstad er universitetslektor ved Universitetet i Agder, psykologspesialist ved Sørlandet Sykehus HF, og styremedlem i Norsk forening for klinisk sexologi. Hen vil presentere resultater fra spørreundersøkelsen Kjønn, helse og medborgerskap (KHOM) blant personer med kjønnsinkongruens i Norge.

Solveig Klæbo Reitan

Lege, spesialist i psykiatri og dr med. Hun jobber ved St Olavs Hospital og NTNU, sitter i styret i Npf og leder utvalg for rettspsykiatri samme sted.                               

Tone Maria Hansen

Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun tok i 1999, initiativet til å stifte Harry Benjamin ressurssenter (HBRS).
Hun er daglig leder av HBRS. Hun er den første fagperson i Norge som er valgt inn i styret i den internasjonale fagorganisasjonen World Professional Association for Transgender Health (WPATH).
Hun har fått tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid i Norge og WPATH Distinguished Education and Advocacy Award  for sitt arbeid I Norge og internasjonalt.

TORSTEIN JENSEN

Spesialist i indremedisin i 2001 og i hjertesykdommer fra 2006.
Doktorgrad (PhD) innen koagulasjonsforskning ved Universitetet i Oslo i 2008. 1 amanuensis ved Universitet i Oslo fra 2014.

Bred erfaring innen behandling av hjertesykdommer fra OUS Ullevål og Lovisenberg Diakonale sykehus. Seksjonsoverlege ved hjerteseksjonen på LDS fra 2007-2019.
Har i bred  erfaring i behandling av lipidforstyrrelser blant annet fra fra Lipidklinikken ved Rikshospitalet.  Jobber for tiden som kardiolog ved LHL sykehuset Gardermoen.

Trond F. Aarre
Avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Han er spesialist i rus- og avhengnadsmedisin og psykiatri. Han var med i Paulsrudutvalet (NOU 2011:9) og Tvangslovutvalet (NOU 2019:14).»

Tor-Morten Kvam

Work experience
2007-2008: Intern at Ostfold Hospital: Medical, Surgical and Psychiatric Departments
2008-2009: Intern at Fredrikstad municipality (general practice)
2009-2012: Resident at Ostfold Hospital, Psychiatric Department, Veum Psychiatric Hospital
2012-2013: Resident at Ostfold Hospital, Psychiatric Department, Moss District Psychiatric Center
2014-present: Psychiatrist at Ostfold Hospital, Psychiatric Department, Moss District Psychiatric Center

Education
2000-2007: Medical school, including a research programme (2002-2007).
2009-2014: Specialization in psychiatry

Trine TetlieEik-Nes

EDUCATION
2018 PhD: Disputation date: 27.08.2018, Doctor of Public Health, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of Medicine, Department of Mental Health
2011 Master Child and Adolescent Mental Health, NTNU, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience
1998 Bachelor in Occupational Therapy, Sør-Trøndelag University Colleg
CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS
2018-present Associate Professor, Department of Neuromedicine and Movement Science (INM), NTNU
2018-present Researcher, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Stjørdal Community Mental Health Centre
2010-2018 Researcher/Social worker/Occupational Therapist, Levanger Hospital, Unit for Eating Disorders, Nord-Trøndelag Hospital Trust
2007-2010 Research assistant/occupational therapist, Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, St. Olavs Hospital
2006-2007 Occupational therapist, Levanger Hospital, Unit for Eating Disorders, Nord-Trøndelag Hospital Trust
1999-2003 Occupational therapist, Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, St. Olavs Hospital
2002 Occupational therapist, Department of Psychiatry/Østmarka, St Olavs Hospital
1998-1999 Occupational therapist, Blakstad Hospital, Asker

Anne Wæhre

Overlege, leder av Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus , Oslo Univsersistetssykehus.

Øyvind Erik Duguid Jensen

Medisinsk embetseksamen (1993) og spesialistutdanning i psykiatri (2000) fra Trondheim. Han bor i Kristiansund og er overlege i Helse Møre og Romsdal HF fra 2002, med tjeneste fra DPS, lokal sikkerhetsavdeling og fra akuttenhet. Har videre være militærlege i 15 år, både garnisonslege og militærpsykiater i Norge, og i felt som evakueringslege i Kosovo og Afghanistan. Medlem av NPFs Utvalg for rettspsykiatri fra 2015 – d.d, nestleder i utvalget fra 2016. Er mye brukt som fagkyndig meddommer for tingrett og lagmannsrett i saker om psykisk helsevernloven. Har bred erfaring som sakkyndig, både som rettspsykiatrisk sakkyndig i straffesaker og på andre rettsområder, hovedsakelig innen yrkesskade- og erstatningsrett.  Er ellers lidenskapelig operakorsanger i Kristiansund, og har deltatt som korist og i soloroller i over 40 forskjellige musikkteateroppsetninger.

Øystein Elgen Spesialist i psykiatri, fordypning i kognitiv terapi og par-terapi. 
Arbeidet i mange år som seksjonsoverlege ved allmenn døgnavd på Øyane DPS, Helse Bergen. Hovedjobb er nå egen spesialistpraksis (avtalepraksis), samt er overlege ved Øyane DPS. Har i mange år interessert meg for seminarets tema, og undervist mye i dette, samt i forebyggende samlivskurs, ansvarlig for utvikling av par-appen «VI-appen».